Oznámení o globální ochraně osobních údajů a souborech cookie

Poslední aktualizace: 1. ledna 2022

Čtěte prosím pozorně.

Společnost CBRE Group, Inc. a její pobočky (společně dále jen„společnost CBRE“) si jsou vědomy důležitosti ochrany Vašeho soukromí. Účelem tohoto globálního oznámení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dálejen „oznámení“) je pomoci Vám porozumět postupům při shromažďování údajů a nakládání s nimi a při přijímání informovaných rozhodnutí a uplatňování Vašich práv na ochranu osobních údajů podle platných zákonů, když:

• používatáte veřejné webové stránky skupiny CBRE a další služby, ke kterým je toto oznámení přiloženo (dále společně „ stránky“) nebo

• jednáte profesionálně se skupinou CBRE, včetně účtů sociálních médií provozovaných skupinou CBRE, a v místě interakce Vám nejsou poskytnuty žádná jiná oznámení o ochraně osobních údajů (souhrnně „ profesionální interakce “).

Webové stránky CBRE, které tvoří webové stránky, mohou společně s tímto oznámením zveřejnit místní oznámení o ochraně osobních údajů a souborů cookie specifické pro danou zemi, které toto oznámení doplňuje nebo upravuje tak, aby bylo v souladu s platnými zákony („místní oznámení“).

OBSAH

 • Souhrn klíčových informací
 • Úplné oznámení
  • Informace o příslušném odpovědném subjektu
  • Globální oznámení o ochraně osobních údajů
  • Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů státu Kalifornie
  • Oznámení o souborech cookie – automatické shromažďování údajů
  • Kontaktujte nás
  • Global Web Privacy Policy

   Odpovědný subjekt V závislosti na tom, jak a z jakého důvodu shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto stránek nebo Vašich profesionálních interakcí, se mohou subjekty společnosti CBRE odpovědné za zpracování Vašich osobních údajů (v některých jurisdikcích také známé jako správce údajů) lišit. Informace o tom, jak identifikovat Váš příslušný odpovědný subjekt (nebo subjekty) CBRE, naleznete v příloze 1. Další informace získáte kliknutím sem.
   Vyjádření Vašeho souhlasu s používáním této stránky V rozsahu povoleném platnými zákony znamená Vaše používání těchto stránek nebo zapojení do profesionálních interakcí s námi Vaše porozumění a přijetí podmínek tohoto oznámení. Další informace získáte kliknutím sem.
   Osobní informace, které shromažďujeme, a zdroje Shromažďujeme osobní údaje o Vašem používání stránek a profesionálních interakcích se společností CBRE, jako jsou kontaktní údaje, registrační údaje (například uživatelské jméno/heslo), profesní informace (jako je pracovní pozice, odvětví, zaměstnavatel), informace o obchodních vztazích (jako jsou primární kontaktní údaje skupiny CBRE), informace o sociálních médiích a soubory cookie, informace o zařízení a webové analytice.  Tyto osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás, od ostatních zaměstnanců CBRE a od třetích stran. Další informace získáte kliknutím sem.
   Použití a právní základy Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám zpřístupnili Stránky, komunikovali s Vámi, profesionálně s Vámi komunikovali a poskytovali Vám marketing a zlepšovali naše služby a naplňovali jiné komerční nebo obchodní účely. Při zpracování Vašich osobních údajů se primárně spoléháme na prvořadé obchodní zájmy společnosti CBRE nebo Váš souhlas (pokud to vyžaduje zákon). Další informace získáte kliknutím sem.
   Sdílení údajů Skupina CBRE je globální firma a osobní údaje, které shromažďujeme nebo které poskytujete, mohou být sdíleny a zpracovávány podle potřeby s dalšími subjekty CBRE, včetně těch, které jsou vhodnější pro reakci na Vaši žádost a pro poskytnutí přístupu na stránky.  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, jako jsou poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s IT a hostováním dat, marketingem a dodržováním právních a regulačních předpisů a s veřejnými orgány.    Další informace získáte kliknutím sem.
   Přenos údajů do zahraničí Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty CBRE a poskytovateli služeb, kteří se nacházejí mimo Vaši domovskou zemi. Přitom poskytujeme vhodná bezpečnostní opatření pro mezinárodní přenosy údajů, jak to vyžadují platné zákony.  Kliknutím sem se dozvíte více.
   Zabezpečení údajů Provádíme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, před ztrátou a neoprávněnou změnou nebo zveřejněním. Další informace získáte kliknutím sem.
   Uchovávání údajů Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, uchováme tak dlouho, jak je to nutné pro účel, pro který byly tyto informace shromážděny, nebo v rozsahu jinak požadovaném zákony. Další informace získáte kliknutím sem.
   Práva související s ochranou osobních údajů V závislosti na právních nařízeních Vaší země můžete mít určitá práva a požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání, můžete vznést námitku nebo učinit jiné kroky týkající se Vašich osobních údajů.  Podrobnosti mimo jiné o tom, jak uplatnit případná práva na ochranu osobních údajů stanovená platnými právními předpisy.  Další informace získáte kliknutím sem.
   Změny tohoto oznámení Pokud v tomto oznámení provedeme jakékoli podstatné změny, uvedeme je zde, a pokud jsou změny významné, vydáme důraznější oznámení. V případě potřeby získáme Váš souhlas. Další informace získáte kliknutím sem.
   Zástupce pro EU/UK Jmenovali jsme zástupce pro odpovědné subjekty CBRE se sídlem mimo EHP a Spojené království, které zpracovávají Vaše osobní údaje podléhající obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů a britským zákonům o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny v tomto oznámení. Další informace získáte kliknutím sem.
   Pověřenec ochrany osobních údajů Tam, kde to vyžaduje zákon, jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v tomto oznámení. Další informace získáte kliknutím sem.
   Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů státu Kalifornie Další informace, které musí být podle kalifornských zákonů poskytnuty osobám s trvalým pobytem v Kalifornii, včetně informací týkajících se příslušných práv na ochranu soukromí, jsou uvedeny v části Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů ve státě Kalifornie společnosti CBRE. Další informace získáte kliknutím sem.
   Soubory cookie Používáme soubory cookie na naší stránce a náš správce preferencí Vám umožňuje omezit používání jiných než požadovaných souborů cookie. Další informace získáte kliknutím sem.
   Kontaktujte CBRE Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy v souvislosti s tímto oznámením, případně dotazy nebo obtíže související s používáním této stránky, našich obchodních interakcí s Vámi nebo si přejete využít svých práv nebo vyloučit své osobní údaje pro účely přímého marketingu, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Další informace získáte kliknutím sem.

    

    Úplné oznámení

    V závislosti na právních předpisech Vaší země a platných zákonech, které se na vás vztahují (například v EU/EHP a ve Spojeném království), můžete mít právo na informace o subjektu CBRE, který je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů (v některých jurisdikcích známý také jako správce osobních údajů), které se mohou lišit v závislosti na tom, jak a z jakého důvodu shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto stránek nebo Vaše profesionální interakce se skupinou CBRE..  Informace o tom, jak identifikovat Váš příslušný odpovědný subjekt (nebo subjekty) CBRE, jsou v příloze 1. Každý odpovědný subjekt CBRE shromažďuje Vaše osobní údaje přímo od Vás, přímo prostřednictvím Vašeho používání stránek nebo prostřednictvím určitých zdrojů třetích stran, jak je uvedeno v tomto oznámení. Země, ve které se nachází odpovědný subjekt společnosti CBRE, jako například USA pro společnost CBRE, Inc., může poskytovat úroveň ochrany osobních údajů, která není ekvivalentní úrovni ochrany údajů poskytované ve Vaší zemi. Další informace související s předáváním osobních údajů do zahraničí a Vašimi osobními údaji naleznete níže.

    Kdykoli je v tomto oznámení uvedeno „CBRE“, „my“, „nás“ nebo „naše“, myslí se tím příslušný odpovědný/é subjekt/y skupiny CBRE definovaný/é v příloze 1 níže.

    Globální oznámení o ochraně osobních údajů

    1. Vyjádření Vašeho souhlasu s používáním této stránky

    Toto globální oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost CBRE shromažďuje, používá a zpřístupňuje určité osobní údaje získané prostřednictvím těchto stránek, Vaše interakce s námi na sociálních sítích a další profesionální interakce s Vámi. Vezměte prosím na vědomí, že používáním této stránky v rozsahu povoleném platnými zákony vyjadřujete své porozumění s podmínkami těchto globálním oznámení o ochraně soukromí na internetu a svůj souhlas s nimi

    2. Osobní informace, které shromažďujeme, a zdroje

    V závislosti na tom, jak komunikujete se společností CBRE, můžete být subjektem údajů jako uživatel našich stránek nebo jako obchodní kontakt společnosti CBRE, který má profesionální interakci se společností CBRE, jako je dodavatel, klient, zaměstnanec klienta, konzultant nebo obchodní partner.

     

        a. Shromažďování Vašich osobních údajů

        V závislosti na Vašem používání webu a profesionálních interakcí se společností CBRE od Vás můžeme shromažďovat a zpracovávat následující typy osobních údajů.  Další podrobnosti o důsledcích neposkytnutí svých osobních údajů naleznete níže v části Důsledky neposkytnutí osobních údajů.

        • Kontaktní údaje: jako je jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo


        • Údaje o uchazeči o zaměstnáníjako je historie zaměstnání a vzdělání, relevantní dovednosti, odborné certifikace a přidružení, historii odměňování (pokud to povoluje zákon) a veškeré další informace obsažené v životopisech, online profesionální profily, a žádosti o zaměstnání, názory na reference, které poskytujete, ochota se přestěhovat, a pokud to povoluje zákon: výsledky testů a hodnocení, informace o Vašich externích aktivitách nebo rodinných vztazích, které mohou vést ke střetu zájmů, a informace o trestném činu, usvědčení, probíhajících vyšetřováních a správních sankcích.

        • Informace o nástupu zaměstnance :  například informace nezbytné k vytvoření pracovního nebo smluvního vztahu s žadatelem a pro účely dodržování právních předpisů (jako je občanský průkaz, povolení k pobytu a víza prokazující právo na práci), zpracování výplatní listiny a poskytování zaměstnaneckých benefitů (například informace o bankovním účtu, volby daňové srážky a informace o příjemci) a zdravotním postižení nebo jiné údaje (pokud to umožňuje zákon) potřebné k zajištění podmínek na pracovišti.

        • Informace o profesionálních vztazích: jako jsou obchodní kontaktní informace, odvětví, pracovní pozice nebo role, Vaše primární kontakty skupiny CBRE a záznamy o interakcích se skupinou CBRE, informace, které nám poskytnete a které nám pomohou sloužit obchodnímu vztahu, jako jsou typy investic, o které máte zájem, a informace, které poskytujete o svém osobním životě (s výjimkou zvláštních kategorií údajů)

        • Marketingové údaje:   jako jsou Vaše zájmy a preference týkající se našich produktů a služeb.

        • Informace o sociálních médiíchzaložené na Vašich interakcích se stránkami sociálních médií provozovanými společností CBRE: například Vaše uživatelské jméno, profil a obsah Vašich interakcí se společností CBRE nebo jinými uživateli v našem odvětví a souhrnné zprávy o používání.

        • Údaje o souborech cookie, zařízení a webové analýze:  jako je vaše IP adresa, geolokační údaje, nastavení prohlížeče a podobné údaje o používání stránek, reklamní identifikátor mobilního zařízení a soubory cookie a další údaje spojené se zařízením. Další informace naleznete v našemOznámení používání souborů cookie.

        b. Shromažďování osobních údajů prostřednictvím zdrojů třetích stran

        V rozsahu povoleném platnými zákony můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o Vás ze zdrojů třetích stran:


        • Kontaktní údaje:  jako je jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo. (Třetí strany, které s námi shromažďují a sdílejí Vaše kontaktní údaje, mohou zahrnovat Vašeho zaměstnavatele, provozovatele výpisu majetku a další webové stránky přístupné z odkazů na Stránkách a další obchodní partnery. Tyto třetí strany jsou nezávisle zodpovědné (v některých jurisdikcích také označované jako nezávislý správce osobních údajů) za shromažďování a zpracovávání Vašich kontaktních údajů pro své vlastní nezávislé účely. Odkazujeme Vás na jejich oznámení o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli jejich postupům v oblasti ochrany osobních údajů a tomu, jak uplatnit veškerá Vaše práva.)

        • Údaje o uchazeči o zaměstnáníjako je historie zaměstnání a vzdělání, relevantní dovednosti, odborné certifikace a přidružení, historii odměňování (pokud to povoluje zákon) a veškeré další informace obsažené v životopisech, online profesionální profily, a žádosti o zaměstnání, a pokud to povoluje zákon: výsledky testů a hodnocení a informace o trestném činu, usvědčení, probíhajících vyšetřováních a správních sankcích.

        • Marketingová data: například Váš zájem a preference v produktech a službách podobných těm, které nabízí společnost CBRE.  (Třetí strany, které s námi shromažďují a sdílejí Vaše marketingová data, mohou zahrnovat společnosti kompilující a prodávající marketingová data a další obchodní partnery. Tyto třetí strany, které shromažďují a sdílí Vaše marketingová data s námi, jsou nezávisle zodpovědné (v některých jurisdikcích také označované jako nezávislý správce osobních údajů) za shromažďování a zpracovávání Vašich marketingových dat pro své vlastní nezávislé účely. Odkazujeme Vás na jejich oznámení o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli jejich postupům v oblasti ochrany osobních údajů a tomu, jak uplatnit veškerá Vaše práva.)

        • Informace o sociálních médiíchzaložené na Vašich interakcích se sociálními médii třetích stran (včetně účtů společnosti CBRE na takových stránkách třetích stran), jako jsou: Vaše uživatelské jméno, profil a obsah Vašich interakcí se společností CBRE nebo jinými subjekty v našem oboru a souhrnné zprávy o Vašich interakcích s účty společnosti CBRE na sociálních médiích.

        • Technické informace reklam třetích stranz reklam, které umísťujeme na weby třetích stran: jako je adresa IP, typ prohlížeče a jeho verze, identifikátory zařízení, umístění a nastavení časového pásma

        • Kontaktní údaje,které shromažďujeme od třetích stran, jako je Váš zaměstnavatel nebo jiná doporučení odborníků: například Vaše jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo.

        c. Důsledky neposkytnutí osobních údajů

        Neexistuje žádný zákonný nebo smluvní závazek, který by po Vás vyžadoval, abyste společnosti CBRE poskytli své osobní údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné. Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete, ale v tomto případě nemusíte být schopni používat naše stránky a přijímat naše služby a/nebo s námi komunikovat. Poskytnutí Vašich osobních údajů může být také nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi a/nebo Vám poskytovat služby. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak spravujeme Vaše předvolby souborů cookie, naleznete v Oznámení o souborech cookieníže.

    3. Jak používáme Vaše osobní informace a právní základ

    Účely, pro které Vaše osobní údaje používáme, a právní základy pro jejich zpracování jsou následující:

    • Správa a poskytnutí přístupu na stránky

     Vaše údaje o souborech cookie, zařízení a webové analýze zpracováváme za účelem správy a poskytnutí přístupu na stránky. Tyto osobní údaje zpracováváme v případě potřeby na základě převažujícího legitimního obchodního zájmu společnosti CBRE nebo jiných třetích stran, abychom Vám nebo Vašemu zaměstnavateli poskytli přístup na stránky, které spravujeme pro marketingové a jiné obchodní účely, nebo na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).

    • Komunikace s Vámi o Vaší žádosti o zaměstnání a určení Vašich kvalifikací a vhodnosti pro volné pozice

     Vaše kontaktní údaje a údaje uchazeče o zaměstnání zpracováváme, abychom s Vámi mohli komunikovat během náborového procesu a abychom mohli určit Vaši kvalifikaci a vhodnost pro volné pozice. Tyto osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro účely před uzavřením smlouvy (např. k provedení kroků na Vaši žádost před uzavřením potenciálního pracovního poměru), pro další převažující legitimní obchodní zájmy společnosti CBRE a/nebo na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).

    • Provedení a správa procesu adaptace zaměstnance

     Vaše údaje o nástupu do zaměstnání zpracováváme za účelem provedení a správy procesu nástupu zaměstnance, pokud nabízíme a Vy přijmete zaměstnání u nás. Tyto osobní údaje zpracováváme v případech, kdy je to nutné k vytvoření pracovního nebo smluvního vztahu s Vámi, a tyto informace přenášíme do Vaší osobní složky pro účely vedení záznamů. Vaše osobní údaje zpracováváme v případech, kdy je to nezbytné pro splnění zákonných povinností společnosti CBRE, včetně uchovávání záznamů, pro účely předsmluvní (např. k provedení kroků na Vaši žádost před uzavřením potenciálního pracovního poměru), pro jiné převažující legitimní obchodní zájmy společnosti CBRE a/nebo na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).

    • Transakce a udržování profesionálního vztahu s Vámi

     Vaše kontaktní údaje a informace o profesních vztazích zpracováváme pro účely obchodování a udržování profesionálního vztahu s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem. Tyto osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné k provedení kroků před uzavřením smlouvy s Vámi (na Vaši žádost), pro převažující legitimní obchodní zájmy společnosti CBRE nebo jiných třetích stran, jako je poskytování takových požadovaných služeb Vám nebo Vašemu zaměstnavateli nebo na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).

    • Poskytnutí relevantního marketingu pro Vás

     Zpracováváme Vaše kontaktní údaje, registrační údaje, marketingová data a technické údaje reklamy třetích stran a údaje o souborech cookie, zařízení a webové analýze, abychom Vás kontaktovali ohledně služeb, nabídek, událostí a zpravodajů, o které jste vyjádřili zájem nebo o podobné nabídky nebo služby (včetně těch třetích stran, jako jsou obchodní partneři) a abychom lépe zacílili na naši reklamu a poskytli Vám relevantní nabídky, o kterých si myslíme, že by Vás zajímaly. Tyto osobní údaje zpracováváme v případě potřeby na základě převažujících obchodních zájmů společnosti CBRE nebo jiných třetích stran (jako je Váš zaměstnavatel nebo obchodní partneři), abychom Vás a naše klienty informovali o našich novinkách, produktech a službách a abychom lépe zacílili na naši reklamu na Vás nebo na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).


    • Správa a řízení pověsti značky CBRE – sociální média

     Vaše informace o sociálních médiích zpracováváme, abychom si udrželi pověst značky CBRE prostřednictvím naší přítomnosti na stránkách sociálních médií provozovaných společností CBRE a třetích stran, včetně profesionálních interakcí s Vámi při interakci s našimi kanály sociálních médií. Tyto osobní údaje zpracováváme v nezbytných případech na základě převažujících oprávněných obchodních zájmů společnosti CBRE při správě a řízení pověsti naší značky a na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).


    • Provoz, hodnocení a vylepšování našeho podnikání

     Zpracováváme Vaše marketingová data, informace o profesionálních vztazích a souborech cookie, zařízení a data webových analýz k provozování, hodnocení a zlepšení našeho podnikání (včetně vývoje nových produktů a služeb, správy našich komunikačních prostředků, zjišťování účinnosti inzerce a její optimalizace, analýzy produktů, služeb, internetových stránek, mobilních aplikací a jakýchkoliv jiných digitálních aktiv a zajišťování funkčnosti našich internetových stránek, mobilních aplikací a jakýchkoliv jiných digitálních aktiv); Tyto osobní údaje zpracováváme v nezbytných případech na základě převažujících oprávněných obchodních zájmů společnosti CBRE k provozování a zlepšení našeho podnikání a na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).


    • Dodržování zákonných povinností a prokázání, uplatnění nebo obrana právních nároků

     Abychom mohli prokázat, uplatnit nebo hájit svá zákonná práva, vyhovět zákonným požadavkům státu na zpřístupnění osobních údajů nebo jinak splnit zákonné povinnosti, použijeme jakékoli osobní údaje, které o Vás shromáždíme, pokud to připouští zákon. Tyto osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností společnosti CBRE nebo na základě naléhavých legitimních obchodních zájmů společnosti CBRE uplatňovat a bránit právní nároky nebo na základě Vašeho souhlasu (pokud to vyžaduje zákon).
     Pokud nesouhlasíte s použitím Vašich informací pro tyto další účely, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese PrivacyAdministrator@CBRE.com.

   4. Sdílení Vašich osobních údajů

   Pokud tak můžeme učinit v souladu s platnými právními předpisy, mohou být osobní údaje, které shromažďujeme, sdíleny a zpracovávány s následujícími kategoriemi příjemců, z nichž někteří se mohou nacházet v zemi, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany soukromí a práv na ochranu údajů tak jako Vaše domovská země, pokud je to nezbytné pro účely uvedené výše v Jak používáme Vaše osobních informacía právní základ.  Společnost CBRE má zavedena příslušná bezpečnostní opatření týkající se interního sdílení osobních údajů. Další informace naleznete níže v částiPřenos údajů do zahraničí.  

   • Interně s jinými subjekty CBRE

    CBRE je globální firma a osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete, mohou být sdíleny a zpracovávány se subjekty CBRE, pokud je to nezbytné pro účely uvedené výše v Jak používáme Vaše osobní údaje a právní základ   Vaše osobní údaje můžeme například interně sdílet s/se:

    • jiným subjektem CBRE, který lépe vyhovuje Vaší žádosti,

    • osobou mající rozhodovací pravomoci zaměstnávanou jiným subjektem CBRE nebo

    • správci stránek zaměstnaných jiným subjektem CBRE (v některých jurisdikcích označováni jako zpracovatelé údajů), kteří zpracovávají určité Vaše osobní údaje za účelem správy Vašeho přístupu k webu, jeho údržby a vylepšování funkčnosti stránek. 

    Potenciálně relevantní subjekty CBRE jsou uvedeny v příloze 1.


   • S třetími stranami

    Mezi potenciálně relevantní třetí strany patří:

    • Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s IT, kybernetickou bezpečností a hostingem, marketingové, reklamní a komunikační agentury, poskytovatelé analýzy souborů cookie, online inzerenti a poskytovatelé služeb testování webových stránek / analýz.

    • Poskytovatelé souborů cookie třetích strankteří mohou sledovat Vaši aktivitu na našich stránkách pomocí souborů cookie, aby Vám zobrazovali reklamy na základě Vašich zájmů při procházení webu nebo používání sociálních médií a pro analytické účely. Další informace o souborech cookie, včetně způsobu, jak poskytnout nebo odvolat Váš souhlas, naleznete v Oznámení o používaní souborů cookieníže. 

    • Konzultanti a poradci, kteří nám pomáhají s činnostmi v oblasti právních, regulačních a obchodních operací, jako jsou právní poradci, konzultanti pro dodržování předpisů a obchodní auditoři.

    • Obchodní partneři v případě fúze nebo prodeje, například při fúzi CBRE s jinou organizací nebo v případě převodu našich aktiv nebo činností.

   • Poskytnutí údajů vyžadované právními předpisy

    Možná bude nezbytné, zveřejnit Vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou soudy, účastník řízení, vládní úřady, pokud je tak nezbytné z hlediska zákona nebo ve spojení se soudním řízením nebo podobnými postupy, například na základě nařízení soudu, obsílky nebo jiné zákonné povinnosti a zákonných požadavků veřejných úřadů, a to včetně případů, kdy se jedná o splnění požadavků úřadů národní bezpečnosti či policejních orgánů nebo ve zvláštních případech, kdy máme důvod se domnívat, že poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro identifikaci osoby, která potenciálně (ať již úmyslně či neúmyslně) poškozuje práva či majetek naší společnosti nebo do nich zasahuje, případně pro její kontaktování nebo podání žaloby proti ní.
    Společnost CBRE se zavazuje nezveřejňovat Vaše osobní údaje v reakci na mezinárodní soudní příkaz nebo soudní obsílku či jinou právní povinnost, pokud ji k tomu nenutí platné právní předpisy. Společnost CBRE, Inc. zejména posuzovala a zastává názor, že ani ona, ani její dceřiné společnosti v USA nepodléhají a na osobní údaje přenášené na CBRE US nelze zaměřit americký zákon o dohledu v oblasti zahraniční inteligence („FISA“), oddíl 702, protože společnost CBRE US není považována za poskytovatele elektronických komunikačních služeb, jak je definováno v zákoně 18 U.S.C. § 2510, ani jako poskytovatele vzdálené počítačové služby, jak je definováno v zákoně 18 U.S.C, oddíl 2711.  V důsledku toho nemohou úřady inteligence USA vydat žádost o zveřejnění údajů podle FISA u společnosti CBRE, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA. V případě, že CBRE přesto v určitém okamžiku obdrží žádost o zpřístupnění osobních údajů podle FISA, zveřejníme na cbre.com a na našich webových stránkách EHP zprávu o transparentnosti (viz naše prohlášení Schrems II).Všechny osobní údaje přenášené společností CBRE do USA jsou při přenosu šifrovány.

   5. Přenos údajů do zahraničí

   • Zpracování v USA a v jiných zemích

    V závislosti na subjektu CBRE, který je odpovědným subjektem společnosti CBRE (viz Příloha 1 níže) a příjemci (viz Sdíleníosobních údajů výše), mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány a hostovány v jiných zemích, než ve kterých byly původně shromážděny, včetně zemí, které mohou mít méně přísné zákony na ochranu osobních údajů než země, ve které jste původně údaje poskytli nebo ve které byly původně shromážděny.

    V případě přenosu údajů do zahraničí budeme Vaše osobní údaje chránit podle všech platných zákonů o ochraně osobních údajů.

    Pokud se nacházíte v jiné jurisdikci, než je jurisdikce USA, je předávání osobních údajů do jiné země, zvláště CBRE Inc. v USA, nezbytné k poskytnutí požadovaných informací a/nebo k provedení jakékoli požadované služby. V rozsahu povoleném zákonem představuje Vaše žádost o informace a/nebo služby také Váš souhlas s přeshraničním přenosem.

   • Přenosy údajů z EHP a Spojeného království do zemí mimo EHP

    Pokud jde o přenosy údajů do zahraničí iniciované společností CBRE z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo Spojeného království příjemcům v jurisdikcích mimo EHP, tak


    • někteří příjemci se nacházejí v zemích, které jsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů podle práva EU (případně práva Spojeného království). Takové předávání proto nevyžaduje žádná další ochranná opatření podle právních předpisů EU (případně Spojeného království) o ochraně údajů.

    • jiní příjemci se nacházejí v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů podle právních předpisů EU nebo Spojeného království, jako jsou Spojené státy, a pokud to vyžadují právní předpisy, zavedli jsme vhodná ochranná opatření, jako jsou standardní smluvní doložky EU, a/nebo se spoléháme na závazná podniková pravidla příjemce nebo na příslušnou výjimku.  V příslušných případech uplatňujeme doplňková technická a smluvní ochranná opatření. Podle platných právních předpisů můžete mít právo požádat o další informace o těchto příslušných zárukách. (viz níže Kontaktujte CBRE).

    Jak je uvedeno výše (viz Poskytnutí údajů vyžadované právními předpisy


   6. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje


   Provádíme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, před ztrátou a neoprávněnou změnou nebo zveřejněním. Vámi poskytnuté informace jsou při přenosu i v klidovém stavu šifrovány. Používáme kontrolu přístupu podle funkce, abychom omezili přístup k osobním údajům striktně na případy, kdy je nutné údaje znát, aby se splnily účely, pro které jsme tyto údaje shromáždili. K ochraně před neoprávněným přístupem do naší sítě používáme systémy proti škodlivému softwaru a k detekci narušení a máme plán reakce na incidenty, abychom mohli rychle reagovat na jakékoli podezření na únik nebo narušení bezpečnosti osobních údajů.

   Vaše osobní údaje sdílíme s našimi poskytovateli služeb, u kterých jsme vyhodnotili, že jejich technická a organizační opatření poskytují odpovídající úroveň zabezpečení.

   7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje:


   Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, uchováme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účel, pro který byly tyto informace shromážděny, a v rozsahu povoleném platnými zákony. Podnikáme kroky k tomu, abychom zajistili, že když již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat, odstraníme je z našich systémů a záznamů a/nebo je anonymizujeme, aby je již nebylo možné použít k identifikaci (pokud není nutné tyto údaje uchovávat v souladu s právními nebo regulačními povinnostmi, kterým podléháme).


   8. Vaše práva na ochranu osobních údajů

     a. Marketingová komunikace – práva na odhlášení a námitku


     Při registraci na naší stránce Vás můžeme požádat, abyste si zvolili, zda chcete dostávat naše elektronická sdělení od skupiny CBRE, jako jsou nabídky, novinky, zprávy a další reklamní sdělení. Svůj souhlas nebo odhlášení zasílání takových sdělení můžete kdykoli odvolat kontaktováním skupiny CBRE, jak je popsáno níže, nebo podle pokynů k přechodu na samosprávu nebo odhlášení, které jsou obsaženy v textu jakékoli naší marketingové elektronické komunikace.
     Navíc, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely, které spoléhají na naše oprávněné zájmy, máte právo kdykoliv vznést proti takovému zpracování námitky. Berte však prosím na vědomí, že skutečnost, kdy namítáte proti tomuto druhu zpracování, může ovlivnit naši schopnost provádět úkoly uvedené v tomto oznámení.

     b. Kontaktní údaje – Marketingová komunikace

     Bez ohledu na subjekt CBRE, který odpovídá za zpracování Vašich osobních údajů a marketingovou komunikaci, nás můžete kontaktovat centrálně, jak je uvedeno níže, a my zajistíme, aby odpovědný subjekt CBRE obdržel Vaši žádost týkající se marketingové komunikace a neprodleně ji implementoval:
     (i) e-mailem na adrese PrivacyAdministrator@cbre.com spolu s přiloženou kopií e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove“ (odebrat).

      • Nacházíte-li se v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese EMEA.PrivacyAdministrator@cbre.com spolu s přiloženou kopií e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove“ (odebrat).


      • Nacházíte-li se vAsii nebo Tichomoří, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com, spolu s přiloženou kopií e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove“ (odebrat)

     (ii) telefonicky , na čísle +1 877 227 3330, nebo faxem, na čísle +1 212 618 7085,

     (iii) poštou na CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, k rukám: Global Director, Data Privacy (globální ředitel pro ochranu údajů)
     Vaše volba, že nebudete dostávat zpravodaje nebo propagační a marketingovou korespondenci, nemusí mít vliv na jiné činnosti zpracování, které by byly stále povoleny platnými zákony, například poskytování transakční komunikace.


     c. Žádost o přístup k Vašim osobním údajům a ostatní práva

     V závislosti na právních předpisech Vaší země a platných zákonech, které pro Vás platí, můžete mít všechna nebo některá z níže uvedených práv a můžete podat žádost (žádosti) o uplatnění těchto práv prostřednictvím našeho portálu práv subjektů údajů nebo nás kontaktovat na adrese   dsr@cbre.com .  Bez ohledu na to, který subjekt CBRE je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů, můžete použít tyto centralizované kontaktní údaje a CBRE zajistí, aby odpovědný subjekt CBRE obdržel Vaši žádost a neprodleně ji vyřídil v souladu s platnými právními předpisy. CBRE na Vaši žádost odpoví komplexně, a to i v případě, že neidentifikujete konkrétní subjekt CBRE, vůči kterému žádost podáváte. 


     • Právo na přístup : Můžete mít právo získat od společnosti CBRE potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a v takovém případě požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Můžete mít právo získat kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány. Za další kopie, které si vyžádáte, může společnost CBRE účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. 


     • Právo na opravu: Můžete mít právo požadovat od společnosti CBRE opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.


     • Právo na výmaz (právo být zapomenut):: Můžete mít právo požádat nás o vymazání Vašich osobních údajů. V takovém případě musí společnost CBRE vyhovět.


     • Právo na omezení zpracování : Můžete mít právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.  


     • Právo na přenositelnost údajů : Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli společnosti CBRE, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto osobní údaje bez překážek předat jinému subjektu.

     • Právo odvolat souhlas:Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli zrušit či odvolat s účinností do budoucna. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Toto právo odvolat souhlas se vztahuje zejména na případné souhlasy udělené pro účely marketingu a profilování.


     • Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností CBRE a od společnosti CBRE můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje dále nezpracovávala, pokud společnost CBRE neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.   Právo vznést námitku nemusí existovat zejména v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné k přijetí opatření před uzavřením smlouvy nebo k plnění již uzavřené smlouvy.

     • Právo na informace o možnosti odepření souhlasu a na informace o následcích takového jednání.

     • Právo na informace o třetích stranách, se kterými jsme Vaše údaje sdíleli.


     • Právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů ve Vaší domovské zemi nebo v zemi, kde se nachází odpovědný subjekt CBRE, a to zejména s ohledem na výsledek automatizovaného rozhodování.  Seznam orgánů Evropské unie pro ochranu údajů je k dispozici u Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.  V Brazílii je příslušným úřadem pro ochranu údajů Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

     d. Brazílie

     Kromě dalších práv stanovených platnými právními předpisy můžete mít v souvislosti s osobními údaji shromážděnými a zpracovávanými v Brazílii právo požádat o přezkum rozhodnutí přijatých výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů , která se dotýkají Vašich zájmů, včetně rozhodnutí zaměřených na určení jejich osobních, profesních, spotřebitelských a úvěrových profilů nebo aspektů jejich osobnosti.

     e. Čína

     Kromě dalších práv stanovených platnými právními předpisy můžete mít v souvislosti s osobními údaji shromážděnými a zpracovávanými v Číně právo na zrušení registrace uživatele aplikace a zrušení online účtů.

      

   9. Změny tohoto oznámení

   Jsme rychle se vyvíjející, globální podnik. Toto oznámení budeme nadále porovnávat s novými technologiemi a službami, obchodními zvyklostmi a potřebami našich klientů a podle potřeby ho budeme aktualizovat. V případě jakýchkoliv podstatných změn v tomto oznámení změny uvedeme i tady, a pokud budou změny významné, poskytneme Vám výraznější upozornění (včetně, pro některé služby, upozornění na změny oznámení e-mailem). V případě potřeby získáme Váš souhlas.

   10. Zástupce pro EU a UK v souladu s GDPR

   Jmenovali jsme zástupce pro odpovědné subjekty CBRE se sídlem mimo EHP a Spojené království, které zpracovávají Vaše osobní údaje podléhající obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů a britským zákonům o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje zástupců jsou následující:
   Zástupce v EU (článek 27 GDPR)

   Společnost CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 Munich, Germany
   V případě dotazů se prosím obraťte na EUGDPRRepresentative@cbre.com

   Zástupce ve Velké Británii (článek 27 britského nařízení GDPR)

   CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; London; W1G 0NB
   V případě dotazů se prosím obraťte na EUGDPRRepresentative@cbre.com .

   11. Pověřenci ochrany údajů

   V souladu s místními zákony jsme jmenovaly pověřence na ochranu osobních údajů (dále jenom „ DPO “, data protection officer) pro naše dceřiné společnosti v Německu, Francii, EU (jiné země než Německo, Francie), Spojeném království a Brazílii. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásad nebo postupů v oblasti osobních údajů, můžete kontaktovat příslušného DPO pomocí následujících kontaktních údajů:

   Nařízení GDPR a britské nařízení GDPR

   Německo :  CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH a CBRE Capital Advisors GmbH

   datenschutzbeauftragter@cbre.com

   Německo :  CBRE Global Investors Germany GmbH

   helpdesk@dsextern.de

   Německo :  Společnosti CBRE GWS Industrial Services GmbH a CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   GWSGermanyDPO@cbre.com

   Francie

   compliance@cbre.fr

   Spojené království

   EMEAPrivacyDirector@cbre.com

   EU (kromě Francie a Německa)

   EMEAPrivacyDirector@cbre.com

   Brazílie LGPD

   Brazílie

   BrazilDPO@cbre.com

    

  C. Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů státu Kalifornie

  Jste-li rezidentem státu Kalifornie (dále jen „spotřebitel“), doplňují informace uvedené v tomto oznámení zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti CBRE v Kalifornii (dále jen „ zásady státu Kalifornie “), které obsahují informace o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak je můžete uplatnit.  Zásady státu Kalifornie se vztahují výhradně na osobní údaje, které jsme shromáždili od osob s trvalým pobytem ve státě Kalifornie během dvanácti (12) měsíců před datem poslední aktualizace zásad státu Kalifornie

   

  D. Oznámení o souborech cookie – automatické shromažďování údajů

  Používáme soubory cookie a podobné technologie na naší stránce a naše centrum předvoleb cookie Vám umožňuje omezit používání jiných než požadovaných souborů cookie.

  Co je soubor cookie

  Společnost CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 Munich, Germany Soubor cookie je malý textový soubor obsahující informace o Vašem pohybu na internetové stránce, který daná internetová stránka ukládá ve Vašem osobním počítači, telefonu nebo jakémkoliv jiném zařízení. Soubory cookie slouží k různým účelům, například k efektivní navigaci mezi stránkami, k zapamatování Vašich preferencí, k analýze používání naší stránky, obecnému zlepšení uživatelské zkušenosti a zajištění, že reklamy, které vidíte online, odpovídají Vám a Vašemu zájmu. Soubor cookie obsahuje název serveru, z něhož pochází, jeho platnost, hodnotu – obvykle se jedná o náhodně vygenerované unikátní číslo a také jiné údaje týkající se Vašeho používání naší stránky. Podle platného zákona o ochraně osobních údajů mohou být tyto informace a údaje považovány za osobní údaje.

  Způsoby použití souborů cookie z naší strany

  Jak používáme soubory cookie

  Používáme soubory cookie, což jsou dočasné soubory cookie, které jsou vymazány z paměti Vašeho zařízení ve chvíli, kdy zavřete internetový prohlížeč nebo vypnete počítač, a trvalé soubory cookie, které jsou ve Vašem zařízení uloženy do své expirace, pokud je dříve nevymažete. Soubory cookie na našich stránkách seskupujeme do tří kategorií.

  • Požadované soubory cookie : Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní fungování těchto stránek – abychom Vás identifikovali jako legitimního uživatele, abychom se ujistili, že se nikdo jiný k Vašemu účtu současně nepřihlásí z jiného počítače, a abychom Vám mohli poskytovat lepší služby na základě Vašeho nastavení při registraci. Tyto soubory cookie mohou být také použity k zapamatování a dodržení Vašich preferencí ohledně souborů cookie prostřednictvím našeho centra preferencí pro soubory cookie.

    

  • Funkční soubory cookie : Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat Vaše používání stránek pro vyhodnocení a zlepšení našeho výkonu. Mohou být také použity k poskytování lepší zákaznické zkušenosti na tomto webu. Poskytují nám například informace o tom, jak se naše stránky používají, a pomáhají nám tak s propagačními akcemi nebo průzkumy, které poskytujeme.

    

  • Reklamní soubory cookie : Tyto soubory cookie mohou být použity ke sdílení dat s inzerenty tak, aby se Vám zobrazovaly relevantnější reklamy na naší stránce nebo stránkách třetích stran, které Vám umožní sdílet určité stránky se sociálními sítěmi nebo Vám umožní zveřejňovat komentáře na našich stránkách.

  Typ souborů cookie, které používáme

  Podrobnosti o souborech cookie používaných na našich stránkách jsou uvedeny v centru preferencí pro soubory cookie, které je k dispozici pod odkazem „Předvolby souborů cookie“ na tlačítku našich stránek. Klikněte prosím na „Podrobná nastavení“ v sekcích funkčních souborů cookie a reklamních souborů cookie.

  Požadavky na souhlas

  V závislosti na platných právních předpisech o ochraně osobních údajů můžeme funkční soubory cookie a reklamní soubory cookie umísťovat a používat pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas prostřednictvím našeho banneru pro soubory cookie. Naše centrum preferencí pro soubory cookie na našich stránkách Vám umožňuje činit další volby a/nebo odvolat souhlas týkající se našeho používání souborů cookie (s výjimkou požadovaných souborů cookie).


  Sledování výkonnosti prostřednictvím podobných sledovacích technologií

  Někdy používáme technologie sledování výkonu, jako jsou webové signály, pixely a tagy, v rámci našich marketingových e-mailů nebo v rámci reklam zobrazených na našich stránkách nebo na webových stránkách třetích stran. Tyto technologie sledování výkonnosti můžeme poskytovat my nebo třetí strany a tyto nám pomáhají sledovat, zda příjemce e-mailu dokončil akci, jako je například registrace k bezplatnému zkušebnímu období nebo zda uživatel klikl na reklamu. Další informace o technologiích sledování výkonu používaných v našich marketingových e-mailech a na našich webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran jsou k dispozici prostřednictvím odkazu „Předvolby souborů cookie“ na tlačítku našich stránek.    Klikněte prosím na „Podrobná nastavení“ v sekcích funkčních souborů cookie a reklamních souborů cookie.

  Správa předvoleb souborů cookie

  Centrum předvoleb souborů cookie

  Naše centrum preferencí pro soubory cookie na našich stránkách Vám umožňuje provádět volby týkající se našeho používání souborů cookie (s výjimkou požadovaných souborů cookie). Pokud používáte naše centrum preferencí pro soubory cookie na mobilním zařízení, zpracováváme reklamní identifikátor Vašeho zařízení, abychom dodrželi Vaše volby prostřednictvím našeho centra preferencí pro soubory cookie. Pokud provedete volby v našem centru preferencí pro soubory cookie (např. pokud odmítnete určitý soubor cookie), budou trvalé soubory cookie nastaveny reklamními sítěmi uvedenými v našem centru preferencí pro soubory cookie tak, aby vyhověly Vašim preferencím.
  Pokud vymažete soubory cookie v nastavení prohlížeče, odstraní se tím všechny soubory cookie, včetně odhlašovacích souborů cookie, které jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly Vašim volbám provedeným v našem centru preferencí pro soubory cookie. Budete muset znovu přistupovat do centra preferencí pro soubory cookie, abyste resetovali své předvolby. Kromě toho, pokud se nacházíte v EHP nebo Brazílii, budete mít také k dispozici banner souborů cookie na stránce, který Vám v případě potřeby znovu poskytne souhlas se soubory cookie.

  Nesledovat

  V současné době nereagujeme na signály „Nesledovat“ z Vašeho prohlížeče. Naše používání sledovacích technologií může být místo toho kontrolováno prostřednictvím našeho správce předvoleb souborů cookie.

  Zákaz a prevence dalšího používání souborů cookie

  Kromě omezení souborů cookie prostřednictvím centra předvoleb souborů cookie můžete soubory cookie z této stránky kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit změnou konfigurace svého prohlížeče. Pokyny, které vysvětlují, jak to můžete udělat, a další informace o souborech cookie naleznete na adrese https://www.allaboutcookies.org/. Byť se nastavení a konfigurace u každého prohlížeče liší, nastavení souborů cookie můžete obvykle upravit i v nabídkách prohlížeče „nastavení“ nebo „nástroje“. Další informace naleznete v nabídce „nápovědy“ svého prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že vymazání nebo zablokování požadovaných souborů cookie způsobí, že stránky nebudou správně fungovat.

  Kontaktujte nás s

  Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy v souvislosti s tímto oznámením, případně dotazy nebo obtíže související s používáním této stránky nebo si přejete vyloučit své osobní údaje pro účely přímého marketingu, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. V souladu se standardními obchodními postupy naší společnosti uchováváme veškerou komunikaci od návštěvníků naší stránky, což nám umožňuje poskytovat lepší služby každému z Vás.
  Můžete se na nás obrátit e-mailem na adrese Privacy.Office@cbre.com nebo poštou na adrese 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, k rukám: Global Director, Data Privacy (globální ředitel pro ochranu osobních údajů).
  Můžeme Vás kontaktovat e-mailem s jakýmikoli dotazy a obavami, které nahlásíte. Pokud si přejete, abychom Vás kontaktovali jiným způsobem, dejte nám prosím vědět a my Vašemu požadavku vyhovíme, pokud to bude možné a vhodné.

  Návštěvníci z Evropy, Středního východu a Afriky

  Nacházíte-li se v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese EMEAPrivacyDirector@cbre.com nebo poštou na adrese St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené království, k rukám: EMEA Director, Data Privacy (ředitel pro ochranu osobních údajů v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA)).

  Návštěvníci z Asie a Tichomoří

  Nacházíte-li se v Asii nebo Tichomoří, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese APACPrivacyHelpline@cbre.com nebo poštou na adrese 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, k rukám: APAC Director, Data Privacy (ředitel pro ochranu osobních údajů v regionu Asie a Tichomoří (APAC.


  Příloha 1

  Pokud Vám není jasné, který subjekt CBRE je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na Privacy.Office@cbre.com a my Vám pomůžeme určit odpovědný subjekt CBRE.

   

  Činnost zpracování

  Odpovědný subjekt CBRE

  A.

  Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím stránek www.CBRE.com , včetně informací o účtu při registraci na webu www.CBRE.com

  CBRE, Inc.
  2100 McKinney Avenue,
  Suite 1250
  Dallas, TX 75201
  Tel +1 214 979 6100

  B.

  Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím místních stránek CBRE, včetně registračních informací (s výjimkou určitých činností zpracování popsaných v části C níže)

  Za zpracování Vašich osobních údajů obecně odpovídá subjekt nebo subjekty společnosti CBRE, které se nacházejí v každé zemi a provozují místní stránky společnosti CBRE (jak je uvedeno v odkazu níže), pokud není v místních oznámeních na příslušných místních stránkách CBRE uvedeno jinak.
  Pokud je za zpracování Vašich osobních údajů (jak je uvedeno v odkazu níže) odpovědným subjektem několik subjektů CBRE, které jednají jako společní správci, můžete uplatnit svá práva podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů vůči všem těmto subjektům CBRE a můžete si vyžádat kopii obsahující podstatu dohody se společným správcem, a to kontaktováním privacy.office@cbre.com .  
  Zkontrolujte informace v tomto odkazu.

  C.

  Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím profesionálních interakcí s Vámi jinak než prostřednictvím stránek.

  Subjekt CBRE, se kterým máte profesionální interakci nebo který shromažďuje Vaše osobní údaje prostřednictvím zdrojů třetích stran (např. stránky konkurentů na sociálních sítích), je subjektem společnosti CBRE odpovědným za zpracování Vašich osobních údajů, pokud není v místních oznámeních na příslušných místních stránkách CBRE uvedeno jinak.  Zkontrolujte informace v tomto odkazu.

  D.

  Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím stránek sociálních médií provozovaných společností CBRE.

  Pro stránky sociálních médií provozované společností CBRE je správcem údajů subjekt CBRE určený na stránkách sociálních médií jako provozovatel stránek sociálních médií a/nebo jako kontaktní osoba.